Online MLM

Lúgosító kávé

MLM hálózatépítés őszintén

DXN kávé

Pozitív Változás az ÉLETben

 

Tavaszi Zsongás

2008.április 25.

Tisztelt ünneplő Közösség! Kedves Vendégeink!

Mindannyian tudjuk, hogy az ünneplés napja más nap, mint a többi. Azon azonban ritkán gondolkozunk el, hogy miben tér el az ünnep a hétköznapoktól.
Az ünnep egy közös varázslat. Már az ünnepeink időpontjának meghatározása sem más, mint számmisztika. Különös alkalmaknak tekintjük a kerek évfordulókat, és ez a tény mindannyiunk számára természetes. Mindannyian fogékonyak vagyunk a számmisztikára. Esetünkben az évfordulók, a szép kerek, misztikus számok részben véletlenül, másrészt némileg befolyásolva egybeesnek, így fölerősödik jelentőségük.

Az iskola 82 évvel ezelőtti alapítása, az iskola épületének 50 évvel ezelőtti átadása, a névfelvétel 18. évfordulója és a gimnázium születésének 16. éve csaknem egybeesik.
Az ünnep varázslata abban áll, hogy megkíséreljük a lehetetlent, megkíséreljük egy pillanatra megállítani, és egyben összesűríteni az időt. Ehhez a varázslathoz segítséget kapunk a megjelent vendégektől, akik valamilyen módon kötődnek intézményünkhöz. Vagy úgy, hogy itt tanítottak, vagy itt tanultak, vagy segítették, támogatták, vagy csak elfogadták az eszmét, amely iskolánkat létrehozta, fenntartotta, irányította, működtette eddig. Vagy hitet tettek a humanista és művészeti nevelés eszméje mellett. Az eszme pedig az, hogy pedagógiai eszközökkel is lehet másokon segíteni; hogy ne csak a vagyonszerzés, a hatalombirtoklás, a hírnév legyen célja az életünknek, hanem másokért végzett értelmes, segítő munka is: esetünkben a tanítás.
A varázslat része, hogy hónapok óta készülünk erre a pillanatra. Mindent százszor végiggondoltunk, minden eseményt felidéztünk. Rengeteg pozitív energiát halmoztunk föl magunkban erre a napra. Szeretetet, tiszteletet, várakozást, bizakodást, örömöt, optimizmust. Akik hozzánk tartoznak s nem tudtak eljönni valamilyen okból, azoknak megemlítjük a nevét, megmutatjuk a fényképét, vagy úgy idézzük meg őket, hogy csak gondolunk rájuk, hogy valamilyen módon mégis csak velünk lehessenek. Gondolunk azokra is, akik már nem ünnepelhetnek velünk, akik közül sokan tanúi voltak, hogy 1957-ben és 1958-ban megépült Pestszentlőrinc legszebb, legkorszerűbb intézménye.

Amikor átadták az új épületet, iskolapalotának nevezték a tanulók és a tanárok is. Az aulában elkészült Ledl László tanár úr egész falat beborító festménye. A megnyitó ünnepségen részt vett Bárdos Lajos zeneszerző, aki akkor már híres-neves művész, zenepedagógus volt.
Ő bábáskodott az ország egyik első énekes iskolájának, a miénknek megalapításán és ő is avatta fel iskolánk ének-zenetagozatát. Kialakult egy szakmai profizmusra törekvő, gyermekszerető tantestület, amelynek tagjai hosszú időre vállalták az együtt maradást, majd a fiatalabb pedagógus nemzedék nevelését, befogadását. Csaknem 20 évvel ezelőtt iskolánk felvette Vörösmarty Mihály nevét és 1991-ben gimnáziummá vált. 2000-ben az iskola előterében sor került 200 éves névadónk szobrának avatására, amelyet Török Ibolya XVIII. kerületben élő szobrászművész készített.

Micsoda év volt ez!
Mennyi feledhetetlen évforduló! Milleneumi évek.
– Milleneumi Ének – iskolánk legcsodálatosabb hangversenye a Zeneakadémián.
És most, iskolánk évfordulójának éve?
Batthyány Lajos gróf 200 éve született – hősként halt meg a hazáért.
Kodály Zoltán 125 éve született és 45 éve halt meg, ő volt a XX. század legnagyobb magyarja, aki nem ismert megalkuvást művészetben és magyarságban!

Micsoda nevek merülnek most is fel!
Dsida Jenő a 100 éves erdélyi író a Psalmus Hungaricus költeményében a nemzeti hűség, a történelmi felelősség és a kisebbségi lét szívszorító kérdéseivel foglalkozó poéta volt.
Ferencsik János karmester, aki a XX. sz. magyar zeneszerzőinek leghűebb tolmácsolója volt, aki a világkarrier helyett vállalta itthon a hazai zenekultúra élethosszig tartó szolgálatát.
A legismertebb magyar, Árpád-házi Szent Erzsébet, aki fáradhatatlanul dolgozott a szegényekért, betegekért.
Hunyadi János, aki megvédte a törököktől Európát, akinek a legnagyobb magyar királyunkat, Mátyás királyt, és a déli harangszót köszönhetjük.
Klebelsberg Kuno gróf, aki figyelmezteti nemzetünket a „széles népréteg” értelmi szintjének emelésére, az európai szintű értelmiségi- és köztisztviselői elit kiképzésére, a magyar kultúra és tudomány nemzetközi versenyképességének biztosítására.
Mányoki Ádám 250 éve halt meg, aki II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek, egy-talpig nemes, népéért mindenét feláldozó királyi méltóságú főúrnak a portréját festette meg.
100 éve halt meg Podmaniczky Frigyes báró, aki talán a legtöbbet tett Pest-Buda világvárossá alakulásáért, az elképzelései alapján épültek a dunai rakpartok, a körutak, s a világon egyedülállóan szép és egységes belváros.

S idén, hogy csak két fontos évfordulót említsek: a Biblia évét – azét a könyvét – amely az európai egységért és civilizációért egymagában többet tett, mint száz proklamáció és törvény.
A reneszánsz évét, amely a magyar történelem egyik legdicsőségesebb korszakát és legnagyobb uralkodóját hozta el Magyarországnak.
Nem lehet mindenkiből király, szent, művész, tudós, kiváló államférfi.
De példájuk örök és arra tanít hogy, mindenki képessége és legjobb tudása szerint tegye a dolgát az életben.

Vörösmarty szavaival élve:
Mi dolgunk a világon? Küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll…
Arra tanítjuk a gyermekeket, hogy nem a vagyon és a hírnév a lényeg, hanem a tett, az alkotás!
Nem kérdezem kedves régi vörösmartys diákok, csináltatok-e karriert. Van-e házatok? Mercédesszel jöttetek-e? Mennyi pénz van a bankszámlátokon?
Ma, amikor teljesen felborult a világ értékrendje a következő kérdést teszem fel nektek:
Mit tesztek az életben?
Hasznára vagytok-e családotoknak, lakhelyeteknek, országotoknak, népeteknek?
Teszitek-e „rendületlenül” a dolgotokat?
Néha megadatik az életben, hogy az ember olyan kegyelmi pillanatok, események részese, amelyben úgy érezheti, hogy érdemes volt megszületnie.

A mai „születésnapi” rendezvényt is azzal a szándékkal készítettük elő, hogy maradandó élményben legyen részünk, hogy megerősödjünk, egymás társaságában és rádöbbenjünk közösségünk erejére. Tudatosodjon bennünk, hogy hirdetett értékeink utat mutatnak ebben a zavaros világban.
Iskolánkban sok a rendezvény, a közös ünnep. Most is, mint mindig az előkészületek utolsó néhány napjában hatalmába kerített a szorongás, és a kétség: Vajon érdemes-e kétezer embert mozgósítva előkészíteni ezt a nagy rendezvényt?
Amikor beléptem délután ide s elkezdtek szállingózni az emberek és benépesült a hatalmas sportkastély, megszűnt a szédítő üresség. Minden erőfeszítés értelmet nyert, minden mozaik összeállt, minden fáradozás megtérülni látszott, mert beköltözött hozzánk az összetartozás érzése és a szeretet.

Ez a műsor hála és köszönet azért az 50 évért, s a benne kapott ajándékokért, amellyel elhalmoztak bennünket a Rendessy telepről, Kispest kertvárosból, Havanna lakótelepről, (korábban Állami Telep), a belvárosból és az agglomerációból idejáró gyerekek, családok.
Mennyi tanítás, üzenet érkezett a tanítványokhoz a Vörösmarty iskola falai között.
Mennyi vigasztalás, útbaigazítás, figyelmeztetés, biztatás hangzott el az 50 év során.
Évnyitók, évzárók, ballagások, érettségik, nemzeti ünnepek, szalagavatók, Vörösmarty Nap, szavaló-, prózamondó-, kórus versenyek, szereplések, utazások, megannyi izgalom, megerősítés, mennyi közös élmény! A hétköznapok kudarcai, örömei, fájdalmai, sikerei.
Amikor az iskolát ünnepeljük, nemcsak falakról, tárgyakról van szó, hanem a közöttük élő egységről, szeretetről, a mi közösségünkről, a Vörösmarty iskola népéről, a mindenkori tanítványokról, a tanárokról, szülőkről.

A Vörösmartyt is megérintette néhányszor a „racionalizálás” szele, de ezek a kísérletek mind kudarcba fulladtak. A vörösmartysok ellen tudtak állni ezeknek a próbálkozásoknak, amiben fontos szerepet játszottak a nevelési eszményünkhöz és az épületünkhöz fűződő érzelmeink is. Ugyan a vár ereje nem a falakban van, (hanem a védők lelkében) de jó tudni, hogy a falak, között miként épül a lélek.
50 éves iskolánknak, közönségünknek és támogatóinknak szeretnénk köszönetet mondani, hogy segítségükkel sikerült emlékezetes szép napot szerezni az évforduló alkalmából rendezett ünnepi gálaműsorunkon. A vendégtáncosoknak, a korábbi és a jelenlegi Botafogós művészeknek köszönjük, hogy az évforduló alkalmából önzetlen szeretettel ajándékoztak meg minket jelenlétükkel és példaértékű művészetükkel. Minden szereplőnek és minden résztvevőnek köszönjük a színvonalas szórakoztatást.

Kívánom, hogy iskolánk maradjon egy nagy család, legyen egy közös szellemiségben felnövekvő nemzedékeket befogadó alma mater, Épüljön általa is a haza, amelyről Vörösmarty Szózata zengett, a „haza” amit magunkban hordozunk éppen úgy, ahogy ő hordoz bennünket ; általa és benne vagyunk, akik vagyunk. Ha ő nem volna, mi sem lennénk többé. „Ez az a föld, melyhez annyi szent nevet egy ezredév csatolt.” (Babits Mihály) Már Eötvös József megmondta, hogy Magyarország jövőjének kérdése a kultúra kérdése. A szabadság biztosítéka a műveltség. Márai Sándor szerint pedig a „műveltség annyi, mint az igazság feltárása és elviselése”. Az iskola nyújt lehetőséget a kultúra fennmaradására, a műveltség megszerzésére.
Hálát adok a sorsnak, hogy a Vörösmarty tantestületéhez tartozom, és hogy a mai napon azokra a régi kollégáimra emlékezhetek, akik barátaim , tanártársaim, pótszüleim voltak, akik első naptól, amikor iskolába léptem, mindmáig részt vállaltak az iskola kultúraátadó, embernemesítő küldetésének teljesítésében.

A Vörösmarty iskolában generációk hosszú sorát képezték a nemzeti műveltség talaján. Becsületességre, emberi tartásra, a közjó, a haza szolgálatára neveltük diákjainkat, és az iskolánk falai között nevelkedett ifjú emberekből Magyarország építői lettek.
Remélem, hogy a VÖRÖSMARTY még sok száz évig méltó őrzője és megújítója lesz népünk, nemzetünk hagyományainak.

A tantestület nevében ígérjük, hogy félelmet és fáradságot nem ismerve mindig lesz erőnk az igazság terjesztéséhez a kultúránk jövőbeni megvédéséhez.
Úgy helyes, ha minden új nemzedék jobbá, szebbé, igazabbá akarja tenni a világot. Jöjjenek azok, akikkel előrébb megy a világ. Ők azok, akiket várunk.
Ha nekik sikerül megvalósítani mindazt a jót, ami minden fiatalban benne van bizonnyal ez az ország boldogabb jövő elé néz.

Megtartó hagyományt, igaz tudományt, megingathatatlan hitet, feltétlen becsületességet, a jövőben bízó reménységet, és messze tekintő minden jót kívánok a következő ötvenedik évfordulóhoz Vörösmarty következő versével:

EMLÉKSOROK
Fáy Andrásnak
A kétes csillag mily sorsot küld le hazánkra,
Nincs bölcs a földön jóslatot adni tudó;
De ha erős akarat fűz láncot honfi szívekből,
És soha nem fordult arccal az ügyre tekint,
Aggodalom nélkül mehetünk a sorsnak elébe:
Élni fog a nemzet s állni szilárdan a hon.
1841. február 23. előtt

Járainé Dr. Bődi Györgyi

 

igazgató

Kapcsolódó videó

 • Vörösmarty Mihály Ének Zene, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium 50 éves jubileumi gálakoncert 2. rész A komoly kulturális és művészeti értéket képviselő oktatási intézmény komolyzenei tagozata: énekkarai e jeles jubileum alkalmából a Művészetek Palotájában tartottak gálakoncertet.
 • A Vörösmarty Iskola arhívumából A közelmúltban tudósítottunk a Budapest XVIII. kerületi, nagy múltú Vörösmarty Mihály Ének-Zene, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium 50 éves jubileumi gálaműsoráról. Az intézmény kulturális és művészeti életben, valamint az értékközpontú oktatásban betöltött szerepe vitathatatlan. Mai […]
 • Vörösmarty Mihály Ének Zene, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium 50 éves jubileumi gálakoncert 1. rész 2008. április 25-én az iskola másik arca: a nyelvi, mozgásművészeti, néptánc és poétika tagozatok mutatkoztak be a pestszentimrei Sportkastélyban.
 • Vörösmarty Iskola családi kórus A Vörösmarty Iskola családi kórusának tavaszi hangversenye 2008 április 1.
 • Berkes András festőművész – portréfilm „Berkes András művészetének lényegét a színek által materializálódó fény adja meg. Képei sem egyszerűen a láthatót utánozzák, hanem az értelmi lényeghez nyúlnak vissza, amelyekből maga a természet áll, összetevődik és újrateremtődik.“ A portréfilm bepillantást ad a művész képeinek […]
 • Isaszegi Csata Táncegyüttes A Csata Táncegyüttes 1968-ban alakult, az 1849. április 6-i győztes csata emlékére vette fel a nevét. A 160 főt számláló együttesben az óvodásoktól a felnőttekig eredeti, gazdagon díszített színes népviseletben jelenítik meg tájaink népi kultúráját. Az együttes korosztályonként számos […]
 • Gasztronómia – Főzés kis pénzből és “Bálmos” Mit szólnának hozzá, ha ma főznénk valami finomat? S hogy ennek mi köze van a kultúrához? A konyhaművészet mára – s tegyük hozzá: méltán – bevonult a művészeti ágak sorába.
 • Magyar Festészet Napja – október 18. Sokan valljuk: a festészet ünnep. 2002 óta hazánkban rendszeresen megünnepeljük a Magyar Festészet Napját, amelyet október 18-ra tűztünk ki. Azért erre a napra, mert ekkor ünnepeljük Szent Lukács névnapját, aki évszázadok óta a festők védőszentje. Ez a nap 2002 óta a fény, a színek, a […]
 • Kulturális Híradó – Köblitz Birgit üvegművész Ritka vendég kiállítótermekben – mint monumentális műfaj – az épülethez társuló művészi üveg. Köblitz Birgit üvegművész régen felfedezte maga számára az üveget az építőművészetben. Mert „mi az üveg? Van is meg nincs is!”
 • Honvéd Férfikar Egyedülálló repertoár, különleges hangzás Kelet és Nyugat között [MYPLAYLIST=26] A budapesti Honvéd Férfikar - Magyarország egyetlen hivatásos férfikórusa - Európa-szerte, de a nagyvilágban is csaknem egyedülálló különlegességgel bír. Hangzásában ugyanis összegződik az orosz […]
 • Nefelejcs Citerazenekar A Nefelejcs citerazenekar 1996-ban a tiszakécskei nyári népzenei táborban alakult meg, akkor még általános iskolás gyerekekből. A zenekar elődje az országos hírű Zákányszéki Parasztkórus kísérőzenekaraként jött létre, már több, mint 30 éve.
 • Balatonmagyaródi Művészeti Nap – 1. rész Immár 8. alkalommal került Balatonmagyaródon megrendezésre Kristóf-Napi Áldások címmel a kétnapos napos kulturális program. A cél kettős volt: 1. amatőr (ezen belül valamilyen szempontból sérültekből álló) művész csoportok együtt szerepeltetése nemzetközi színpadokon is elfogadott […]
 • Magyar Festészet Napja – Kiállításmegnyitó színházi előadás 2007 A Magyar Festészet Napja szervezői újszerű kiállításmegnyitókkal gazdagítják a programot, mozgásszínházi és összművészeti bemutatók készülnek kifejezetten erre az alkalomra. 2006-ban a kiállításmegnyitó színházi előadást az első jelentős magyar festőművész, M.S. mester Vizitáció című […]
 • Diótörő Balettiskola – Szentendre A Diótörő Balettiskola iskola az idén ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját, melyet a városi színházteremben ünnepeltek meg telt ház előtt. Az iskola 1993-ban alakult, és Szentendrén a Dunaparti Művelődési Ház keretein belül működik. Vezetői Gyúró Tamás és felesége, Gyúróné Domján […]
 • Sebő Együttes a Kincs-M Fesztiválon A 2008. május 18-án immár negyedik éve megrendezett KincsM Fesztivál Tószínpadán nagy sikerrel lépett fel a Sebő együttes, ízelítőt adva széles repertoárjukból. A mintegy 60 perces műsort a KMTV nézői most teljes terjedelmében megtekinthetik.
 • Kulturális híradó – Képzőművészet – Somogyi Réka selyemfestő Kultúra Reggelire: a KMTV kulturális híradója. Minden reggel 7 órakor nézze Ön is! A selyem nem engedi meg a tétovázást, a kísérletezést, a kerülő utakat. Selymet az festhet, akinek ott a végső kép a fejében és a keze sem remeg -biztos, határozott vonalakkal kényszeríti az anyagot […]
 • Békés Géza ikonfestő Békés Géza ikonfestő görög ősöktől származik. Családjában többszáz éve szolgálnak keleti papok, szerzetesek. Ősei között nyakas székely és hétszilvafás hajdúnemes is található. Tízéves korától kántorkodott édesapja mellett, ami pénzkereső állás lévén korán a felnőttek közé emelte. „Az […]
 • Végtelen Ázsia! – Mámoros éji vágtázás A Vágtázó Csodaszarvas 2007. december 22-ei koncertjén készült DVD felvételt mutatjuk be Önöknek. A következő műsorszám: Mámoros éji vágtázás
 • Dresch Quartet [MEDIA=315] A fenti videó a Dresch Quartet Fonó Budai Zeneház-ban, a 2007 november 23-24-i Tükörfolyó fesztivál keretében előadott műsorának felvétele. Jó szórakozást hozzá. "Rájöttem, hogy a zene egész embert kíván, beleértve, hogy honnan és kiktől jön - az fog a hangszeren […]
 • Mihályfi Mária festőművész Mihályfi Mária tipikusan korunk művésze, aki érzékenyen éli meg a világot, munkáit azonban az élet lelki, szellemi továbbrezgései inspirálják. Alkotómunkásságának középpontjában a szikár, természetelvű festészet jelenik meg.
 • Vári Zsolt festőművész Vári Zsolt neve ismerősen csenghet azoknak, akik a kortárs képzőművészet iránt érdeklődnek. Sajátos stílusa – melyet ő csak egyszerűen modern impresszionistának nevez – és a megfestett témák: érdekes, karakteres emberek, színházjelenetek, reneszánsz ihletettség fantáziaképek, erotikusan, […]
 • Tündérkert II. Üdvözlöm Önöket. Ez a Tündérkertről szóló adásunk második része, amelyben moldvai csángó zenét játszó magyar együttesekkel ismerkedhetnek meg.
 • Macskák 25 éves jubileumi előadás (részletek) Ha megkérdeznénk 10 embert, hogy melyik Weber musical jut eszükbe először, biztos vagyok abban, hogy kilenc a Macskákat említené. A hazai színjátszás egyik legjelentősebb vállalkozása kezdődött 1982-ben, amikor a Madách Színházban elkezdődtek a Macskák próbái. Weberen és T.S. Eliot […]
 • Fugato Orchestra a Petőfi Csarnokban /1. rész Fugato Orchestra a Petőfi Csarnokban /1. rész
 • Fugato Orchestra a Petőfi Csarnokban /2. rész Fugato Orchestra a Petőfi Csarnokban /2. rész
 • Auer Vonósnégyes Az Auer Vonósnégyes 1990-ben alakult a Liszt Ferenc Zeneakadémia hallgatóiból. Az együttes számos hazai és nemzetközi versenyen nyert díjakat: a budapesti Zeneakadémián 1991-ben rendezett Weiner Leó Kamarazenei Versenyen első, 1992-ben az olaszországi Viotti Versenyen második helyezést […]
 • Fugato Orchestra a Petőfi Csarnokban /4. rész Fugato Orchestra a Petőfi Csarnokban /4. rész
 • Fugato Orchestra a Petőfi Csarnokban /3. rész Fugato Orchestra a Petőfi Csarnokban /3. rész
 • Fugato Orchestra a Petőfi Csarnokban /6. rész Fugato Orchestra a Petőfi Csarnokban /6. rész
 • Fugato Orchestra a Petőfi Csarnokban /5. rész Fugato Orchestra a Petőfi Csarnokban /5. rész
 • Isaszegi Gaudium Carminis Kamarakórus A Gaudium Carminis Női Kamarakórus több mint 15 éve működik. Jó hangulatú próbáin és fellépésein egyházi és világi műveket, népdalokat énekel, egyházi szolgálatot lát el, miséken, istentiszteleteken rendszeresen énekel. Közreműködik községi ünnepeken, kórustalálkozókon az Isaszeg […]
 • Budaörsi Vivace Mazsorettcsoport /1. rész A Budaörsi Vivace mazsorettcsoport 2003 szeptemberében alakult néhány lelkes budaörsi lány részvételével. Folyamatos munkájuknak és kitartásuknak köszönhetően hamarosan egy 17 fős mazsorett csoport lett belőlük. Szívesen táncolnak különböző indulók zenéire, például a Radeczki Marsch, […]
 • Balatonmagyaródi Művészeti Nap – 2. rész Immár 8. alkalommal került Balatonmagyaródon megrendezésre Kristóf-Napi Áldások címmel a kétnapos kulturális program. A cél kettős volt: 1. amatőr (ezen belül valamilyen szempontból sérültekből álló) művész csoportok együtt szerepeltetése nemzetközi színpadokon is elfogadott […]
 • Orvos Muzsikusok [MYPLAYLIST=36] A zene gyógyító ereje közismert. Az viszont kevésbé, hogy mennyi lelkes és zeneszerető orvos és egészségügyi dolgozó játszik hangszeren, vagy énekel közönségének. A Magyarországi Orvos Muzsikusok Egyesülete megalapításának az volt a célja, hogy még e rendkívül nehéz […]
 • Vecernica Szlovák Hagyományőrző Néptánccsoport /Sóskút – Országos Nemzetiségi Fesztivál A X. Országos Nemzetiségi Fesztivál 2009. április 25-26. került megrendezésre. A fellépők közül ma a Vecernica Szlovák Hagyományőrző Néptánccsoportot mutatjuk be Önöknek. Műsorukban Csabai táncokat és a Sóskúti polkát mutatják be.
 • Dr. Orosz Magdolna és Komáromy András – ELTE – COOL-TÚRA projekt A Kulturák közötti párbeszéd európai éve rendezvénysorozat kapcsán az ELTE a COOL-TÚRA elnevezésű projekt megvalósítását tűzte ki célul. Hallgassák meg Dr. Orosz Magdolnát és Komáromy Andrást arról, hogy számukra mit jelent a kultúrák közötti párbeszéd.
 • Vajdasági Ifjúsági Vonószenekar A vajdasági zeneiskolák vonós tanszakának kezdeményezésére 2007 nyarán került megszervezésre az Első Vajdasági Ifjúsági Kamarazenekar. Augusztus 4-14 között zenei tábor keretében Zentán történt a felkészülés, a gyerekek kitartóan gyakoroltak. A Vajdaság hét városából érkeztek a […]
 • Seherezádé (Rimszkij Korszakov) A balettiskola négy legidősebb növendékeinek jutalomtánca. Ez a fátyoltánc a szultán udvarába repíti el a nézőt, ahol a háremhölgyek táncaikkal múlatják az időt.
 • Miskolci Vrana József Ütős és dobos fesztivál Miskolc immár 5. alkalommal rendezte meg a Vrana József Ütős és dobos fesztivált. Az esemény idén már a határokat is szétfeszítette, ugyanis Magyarország mellett Németországból is érkeztek vendégek.
 • Zuboly Zenekar – rendhagyó énekóra / hangszerbemutó: szájharmonika, cicélés, tilinkó Hangszerbemutatás:szájharmonika,cicélés ,tilinkó: Benke Ágoston Félix moldvai csángó népzenész beszél, moldvai zene - dob,furulya,koboz
 • Advent a péceli Ráday-kastélyban Mai videónkban az „Advent a kastélyban” című hagyományteremtő rendezvényből láthatnak részleteket. A rendezvénynek a péceli Ráday-kastély adott helyet 2008. december 13-án.
 • Szavanna Mesebalett A Szavanna című mesebalett története: A csintalan majmok az éj leple alatt ellopják a szavannán élő természeti népek egyik legnagyobb kincsét: a tüzet.
 • Szavanna – mesebalett /1. rész Jakab Éva előadásai professzionális körülmények megteremtése mellett komplex táncszínházi élményt nyújtanak a résztvevő tanítványoknak és a nézőknek egyaránt. Minden csoport és a kiemelkedő növendékek is szerepet kapnak, így mint a puzzle áll össze egy-egy mesebalett a színpadon igényes […]
 • Pietro Mascagni: Parasztbecsület – Intermezzo /Caprice Vonósnégyes A Caprice Vonósnégyes a budapesti Bank Centerben tartott koncertjén a zeneirodalom legkülönbözőbb hangulatú darabjain keresztül mutatta be sokoldalúságát. Mai műsorszám: Pietro Mascagni: Parasztbecsület - Intermezzo
 • Ventoscala Ifjúsági Szimfonikus Zenekar [MYPLAYLIST=35] Meskó Ilona hat évesen kezdett el zongorát tanulni, és párhuzamosan ezzel próbálgatta a leírt kottát máshogy játszani - más hangokkal, más ritmusban -, és amennyire tudta, le is jegyezte ezeket az ötleteit. A karmesterség középiskolában kezdte foglalkoztatni, de akkor […]
 • Sebő-együttes – 5. rész / Tükörfolyó fesztivál 2008. november A 2008. november 28-29-én rendezett Tükörfolyó fesztivál programjai közül mutatunk be Önöknek néhányat. Ma folytatjuk a Sebő-együttes bemutatását. Az együttes műsora 5 részletben kerül adásba. Tekintsék meg az ötödiket!
 • Bartók Béla – Vukán György: Egy este a székelyeknél /Budapest Saxophone Quartet A Budapest Saxophone Quartet nagy sikerű koncertet adott a németországi Essenben, ahol Vukán György zongorakíséretével több, kifejezetten az együttes számára írt darabbal is bemutatkoztak. Mai műsorszám: Bartók Béla – Vukán György: Egy este a székelyeknél Zongorán kísér: Vukán […]
 • Sebő-együttes – 1. rész / Tükörfolyó fesztivál 2008. november A 2008. november 28-29-én rendezett Tükörfolyó fesztivál programjai közül mutatunk be Önöknek néhányat. Ma a Sebő-együttest ismerhetik meg. Az együttes műsora 5 részletben kerül adásba. Tekintsék meg az elsőt!
 • Weiner Leo: Divertimento Op. 20. “Jó alapos csárdás” /Caprice Vonósnégyes A Caprice Vonósnégyes a budapesti Bank Centerben tartott koncertjén a zeneirodalom legkülönbözőbb hangulatú darabjain keresztül mutatta be sokoldalúságát. Mai műsorszám: Weiner Leo: Divertimento Op. 20. "Jó alapos csárdás"
 • Weiner Leo: Divertimento Op. 20. “Rókatánc” /Caprice Vonósnégyes A Caprice Vonósnégyes a budapesti Bank Centerben tartott koncertjén a zeneirodalom legkülönbözőbb hangulatú darabjain keresztül mutatta be sokoldalúságát. Mai műsorszám: Weiner Leo: Divertimento Op. 20. "Rókatánc"
 

Írja meg véleményét

Kizárólag belépett felhasználóink véleményére számítunk.


Videó ajánló: (új videók)